تبلیغات
های گایز. من تصمیم داشتم از نت برم... یک مدت هم رفتم. اما یگه نمیرم. وب هم در حال باز سازیه:) بای